תנאי שימוש באתר בייגלה

תקנון תנאי שימוש באתר בייגלה

השימוש באתר בייגלה ותכניו מותנה בקבלת כל התנאים המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצד המשתמש לתנאים אלו:

בתקנון זה:

"אתר" – אתר האינטרנט של בייגלה, שכתובתו: www.beygale.co.il

"תכנים" – לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים והערכות, המוצגים באמצעות טקסט, תמונות וסרטונים שיועמדו לרשות הגולשים באתר וכל אמצעי שיהיה קיים בעתיד.

תנאים כלליים

השימוש באתר ותכניו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בייגלה בגין השימוש, אשר נעשה על ידי המשתמש באחריותו הבלעדית והמלאה.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בתמורה או ללא תמורה באתר ו/או תכניו ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה.

בייגלה רשאית להפסיק באופן זמני או קבוע את פעילות האתר ולשנות את מבנהו, מראהו והשירותים והתכנים המופיעים ו/או ניתנים בו, וזאת ללא מתן הודעה מראש. על כן, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בייגלה בקשר לכך.
בייגלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר, אשר מופיעים באתר, בכל עת.
בייגלה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של בייגלה ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל

 info@beygale.co.il

בייגלה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

זמינות השירות

בייגלה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני חדירה פיראטית למחשבי בייגלה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בייגלה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ובייגלה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו למשתמש.
אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

תכנים מסחריים
על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם של תכנים תיפולנה טעויות.  באחריות המשתמש לבדוק אותם ולאמתם.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לבייגלה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם.  פרסום המידע כשלעצמו אינו מהווה המלצה לרכישת שירותים או מוצרים המוצעים באתר.  ההחלטה בדבר השימוש בתכנים המסחריים הזמינים בבייגלה, הינה באחריות המשתמש בלבד.

החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם ניתן להגיע דרך האתר באמצעות קישור הקיים באתר החברה ו/או בגין הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. לבייגלה עצמה אין כל אחריות בגין השימוש באתרים אלו וכי לא תשמע ו/או תתקבל כנגד בייגלה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה וכל בעיה ו/או תלונה ו/או טענה הנוגעת לאתרים אלו, תוסדר בין המשתמש לבין החברות המנהלות את האתרים האלו, בהתאם לתנאי השימוש המופיעים בכל אתר ואתר, ולבייגלה לא תהא כל נגיעה לעניין ו/או אחריות בגינו.

דיוור ישיר ופרטיות
במסגרת ההרשמה לשירותים באתר נדרש המשתמש למסור מידע אישי, כגון שם מלא, מען, מספרי טלפון נייח/נייד, כתובת דוא"ל, פרטי אמצעי תשלום שברשותו וכיו"ב. מבחינה חוקית המשתמש אינו מחוייב למסור פרטים אול ואחרים, אך מבלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יתאפשר הרישום לשירותים מסוימים המוצעים באתר.

החברה נמנעת ממסירת פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים למעט כאמור במדיניות הפרטיות הנהוגה באתר.

הנתונים הנמסרים על ידי משתמש בעת ההרשמה לשירותים באתר נשמרים במאגר המידע של בייגלה.
בייגלה רשאית לשלוח למשתמש בדוא"ל מידע, מטעמה או מטעם מפרסמים אחרים, בדבר שירותים, מידע שיווקי ופרסומים שונים. באם המשתמש מעוניין שלא לקבל מידע מסחרי כאמור, ניתן לבטל את ההסכמה לקבלו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לבייגלה.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים באתר – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בייגלה בכתב ומראש. שמה של בייגלה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של בייגלה.

הדין החל
על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.

תקפות הוראות תקנון זה

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ערכאה משפטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, לא תתיבטלנה יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי ההוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.