מדיניות פרטיות – Privacy

מדיניות פרטיות באתר בייגלה

תנאים אלה מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, את האופן שבו משתמשת בייגלה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

רישום לשירותים באתר
במסגרת ההרשמה לשירותים באתר נדרש המשתמש למסור מידע אישי, כגון שם מלא, מען, מספרי טלפון נייח/נייד, כתובת דוא"ל, פרטי אמצעי תשלום שברשותו וכיו"ב. מבחינה חוקית המשתמש אינו מחוייב למסור פרטים אול ואחרים, אך מבלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יתאפשר הרישום לשירותים מסוימים המוצעים באתר.

מאגר המידע והשימוש בו
המידע הנמסר על ידי המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתר, נשמר במאגר המידע של בייגלה. בעת השימוש באתר ייתכן שיצטבר מידע על מוצרים ושירותים שרכש המשתמש, מידע או פרסומות אליהם נחשף,  תכנים בהם צפה, תכנים שעניינו אותו, אמצעי התשלום בהם השתמש, נתונים אודות המחשב ממנה מתבצע שימוש באתר ועוד. המידע יישמר במאגרי המידע של בייגלה והשימוש בכלל הנתונים לגבי משתמשים ייעשה לטובת המטרות הבאות, רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין:

 • כדי לאפשר שימוש בשירותים באתר.
 • כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר –  המידע שישמש את בייגלה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש אישית.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.
 • כדי להתאים למשתמש מודעות ותכנים שיוצגו בפניו באתר.
 • בכפוף למתן הסכמה מפורשת של המשתמש בייגלה רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם בדוא"ל מידע בדבר שירותים, מידע שיווקי ופרסומים שלה ושל מפרסמים אחרים. ניתן לבטל הסמכה זו ולחדול מקבלת המידע כאמור בכל עת על ידי שליחת הודעה לבייגלה.
 • פרטים אישיים של משתמשים לא יימסרו למפרסמים.
 • ליצירת קשר עם משתמש או לצורך שימוש במידע סטטיסטי אנונימי ו/או העברתו לצדדים שלישיים.
 • למטרות המפורטות במדיניות פרטיות ובתנאי השימוש של השירותים באתר בייגלה.
 • ·        לשם תפעול ופיתוח האתר.

 

מסירת מידע לצד שלישי 

בייגלה לא תעביר לצד שלישי  פרטים אישיים ומידע מזהה שנאסף לגבי המשתמש (למעט מידע סטטיסטי אנונימי) אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בעת רכישת מוצרים ושירותים משותפים של בייגלה, או בעת לקיחת חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לבייגלה ולצד שלישי המוצגות באתרי בייגלה. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לצורך השלמת תהליך הרכישה ו/או ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עם המשתמש.
 • הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע פעולות מנוגדות לדין, ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • קבלת צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי;
 • מחלוקת/ טענה/תביעה/דרישה או הליך משפטי בין המשתמש לבין בייגלה;
 • במקרה שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של המשתמש או לצד שלישי;
 • העברת פעילות למסגרת תאגידית אחרת, מיזוג תאגידי או מיזוג פעילות עם צד שלישי – בתנאי שהצד השלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies 

האתר משתמש ב- "Cookies" ("עוגיות"). משתמש שאינו מעוניין לקבל קבצי Cookies יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. נטרול ה- Cookiesעלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים באתר. לידיעתך, ניתן למחוק את ה- Cookies במחשב בכל עת.

אבטחת מידע

באתר נעשה שימוש במערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה אמנם מצמצמים את הסיכונים לחדירות פיראטיות למידע השמור במחשבי בייגלה, אך אין בהם בטחון מלא. לפיכך, בייגלה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע המוחזק במאגר מידע לגביו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

אם המידע שבמאגרי המידע של בייגלה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי האדם על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המידע שיימחק יהיה המידע הדרוש כדי להפנות אל אותו אדם הצעות מסחריות. מידע אחר, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר יוסיף להישמר בבייגלה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש. אם בתוך 30 יום לא התקבלה הודעה כי המידע שנתבקשה מחיקתו אכן נמחק על-פי סעיף זה, זכאי המבקש לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לבייגלה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
בייגלה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. התעדכנות בשינויים כאמור חלה על המשתמש.

הדין החל
על מדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.