תקנון מועדון בייגלה

תקנון מועדון לקוחות החברה

תנאים כלליים

 1. תקנון זה נועד להסדיר את תנאי זכאותו של יחיד המבקש להימנות כחבר במועדון בייגלה, מועדון החברים של בייגלה מדיה בע"מ מרחוב עובדיה הנביא 3, תל אביב, ח.פ. 514457977 (בהתאמה, "המועדון" ו"החברה") להצטרף למועדון ולקבל כחבר מועדון הטבות בתחומי צרכנות שונים לרבות קולינריה וסגנון חיים ("ההטבות,") הכל בכפוף להוראות תקנון זה("התקנון").
 2. ההצטרפות למועדון והחברות בו כפופים לתנאי התקנון, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה.
 3. האחריות להכרת תנאי התקנון ולהתעדכנות בשינויים החלים בו מעת לעת חלה בכל עת על חברי המועדון. אישור התקנון ו/או ו/או התקנת אפליקציית בייגלה על מכשיר הסלולרי ("האפליקציה") ו/או קבלת כרטיס חבר ייחשבו לקבלת תנאיו של התקנון במלואם והסכמה להצטרפות למועדון.
 4. התקנון מפורסם ומעודכן מעת לעת באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.beygale.co.il ("אתר החברה").

חברות במועדון

 1. חבר מועדון הנו מי שזכאי להחזיק כדין, בכפוף לתנאיו של התקנון, באפליקציה על מכשיר הסלולרי שלו ו/או בכרטיס חבר שהינו בתוקף (להלן: "חבר מועדון").
 2. זכאי להימנות עם חברי המועדון יחיד אשר מסר את כל הפרטים האישיים הנדרשים בטופס בקשת ההצטרפות למועדון לשביעות רצון החברה ואשר אושרה בקשתו להימנות כחבר מועדון על ידי החברה באופן של יצירת מנוי באמצעות האפליקציה ו/או הנפקת כרטיס חבר. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לצרף כל אדם כחבר מועדון, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון, החברות במועדון, ההטבות המוקנות לחברי המועדון ו/או השינויים בהם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את התקנון בכל עת וכן להפסיק או לשנות את פעילות המועדון בכל עת. בין היתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי החברות במועדון, תנאי הקבלה וכל תנאי אחר, לרבות בנושא תשלומים.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשעות את חברותו של כל חבר המועדון בכל עת, באופן זמני או קבוע, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

דמי חברות וחידוש חברות

 1. דמי חברות, אם ייגבו, מקנים שנה קלנדרית שלמה של חברות במועדון.
 2. חידוש חברות וגבייה של דמי חבר לא ייעשו באופן אוטומטי אלא בבחירה של החבר עצמו.

רישום באמצעות האפליקציה וכרטיס חבר

 1. המצטרף למועדון כחבר מועדון יהיה זכאי להירשם באמצעות האפליקציה אשר תעיד על השתייכותו למועדון במשך 12 חודשים מיום השלמת הרישום ("תקופת החברות") ואשר באמצעות האפליקציה יהיה זכאי חבר המועדון, באופן אישי בלבד, ליהנות מן ההטבות הניתנות לחברי המועדון מעת לעת. חברי מועדון אשר יש ברשותם כרטיס חבר יוכלו ליהנות ן ההטבות הניתנות לחברי המועדון באופן אישי בלבד ובהצגת כרטיס המועדון ("כרטיס חבר") בצירוף להצגת תעודה מזהה י כרטיס החבר הנו אישי והוא אינו ניתן להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי.
 2. ככל שהטבה המוצעת לחברי המועדון הינה הטבה זוגית הרי שהזכות לממשה הינה לחבר המועדון ולמלווה אחד בלבד מטעמו. ככל שלא צוין אחרת במפורש, יתר ההטבות המוצעות במועדון מוקנות לחבר המועדון בלבד.
 3. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר מועדון החברה לפנות לחברה ולידעה על אובדן הכרטיס. החברה לא תנפיק כרטיס חבר חדש, יישום המשך תקופת החברות יתבצע באמצעות האפליקציה בלבד.
 4. החברה שומרת לעצמה, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, זכות לבצע שינויים מעת לעת באפליקציה ובכרטיס החבר, לרבות בטכנולוגיה בה החברה עושה שימוש על מנת לאפשר לחברי המועדון ליהנות מהחברות במועדון ולא תהיה לחבר המועדון טענה כלפי החברה בשל כך.

. ביטול החברות במועדון על ידי החברים

1.      ביטול החברות במועדון הינה בכפוף לכל דין ותקנה ישראלים החלים על עסקת מכר מרחוק לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981.

2.      בעת הצטרפות למועדון ו/או חידוש חברות במועדון יהא רשאי חבר המועדון לבטל את הצטרפותו ולקבל החזר כספי מלא בעבור דמי החברות, באם ששולמו, וזאת באם הגיש בקשה לביטול החברות ולקבלת החזר כספי לא יאוחר מארבעה עשר ימים מרגע הצטרפותו למועדון החברים וזאת בכפוף להחזרת כרטיס החברות על ידי חבר המועדון לחברה (ככל שחבר המועדון מחזיק בכרטיס חבר.

3.      בתום ארבעה עשר הימים הראשונים להצטרפות חבר למועדון, חבר מועדון יהיה רשאי לבקש לסיים את חברותו ורישומו כחבר יבוטל ויימחק בתוך 30 יום ממועד הודעה כאמור שנשלחה לחברה בדואר אלקטרוני. חבר מועדון שהודיע על רצונו בביטול חברותו כאמור זכאי להחזר דמי חברות (אם נגבו) בעבור החלק היחסי של דמי החבר המיוחס לשארית תקופת חברותו במועדון עד לתום 12 חודשי החברות.

4.      ככל שחבר מועדון המבקש לבטל את חברותו מחזיק ברשותו בכרטיס חבר ישלח כרטיס החבר לחברה במקביל לשליחת בקשת הביטול באמצעות הדואר, לכתובת: בייגלה מדיה בע"מ, רחוב עובדיה 3 תל אביב 62596.

ההטבות שמקנה השימוש בכרטיס החבר

 1. הצגת האפליקציה על גבי מכשיר הסלולרי או הצגת כרטיס חבר בתוקף בצירוף תעודה מזהה תזכה את חבר המועדון בהטבות המפורטות באתר החברה ו/או בכל מקום אחר שתבחר החברה באותה עת, להן זכאים חברי המועדון, אלא אם החברה הודיעה אחרת.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מהן ללא הודעה מוקדמת. כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלפי חבר מועדון או כלפי צד ג' כלשהו אם ההטבות הניתנות לחברי המועדון ייפסקו, ביוזמת החברה או ביוזמת נותן ההטבה עצמו, לזמן מוגבל או לצמיתות, מכל סיבה שהיא. הפסקת מתן ההטבה לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תעודכן באתר החברה באופן של הסרתה מן האתר.

צבירת נקודות באפליקציה

 1. בכל שימוש של חברי המועדון המשתמשים באפליקציה בהטבות הניתנות לחברי המועדון ינתנו לחברי המועדון נקודות מבעל העסק, בהתאם לשווי הרכישה שנעשתה (להלן: "נקודות").
 2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק לחברי המועדון המשתמשים באפליקציה פרסים ומתנות בהתאם לצבירת הנקודות שהתבצעה על ידם.
 3. לחברי מועדון המחזיקים בכרטיס חבר בלבד לא תתאפשר צבירת נקודות.

דיוור ישיר

 1. חבר מועדון יהא אחראי לעדכן את החברה בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL) , מספר טלפון ו/או כל מידע אחר לגביו שמסר בעת הצטרפותו כחבר למועדון.
 2. עם רישום פרטיו של חבר במאגר המידע של החברה, תהא החברה רשאית לשלוח אליו בכל עת בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, לרבות הודעות בנוגע לפעילות המועדון, שינויים בתקנון ו/או בהטבות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה מצדדים שלישיים לצורך משלוח לחברי המועדון. באם אין ברצונו של חבר מועדון להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, יוכל בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבל מידע כאמור ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה. באישור תקנון זה ו/או התקנת האפליקציה ו/או  בקבלת כרטיס החבר מסכים חבר המועדון לכך שיישלחו אליו מידע והצעות שונות בדיוור ישיר.
 3. האחריות למידע שיווקי ופרסומי הנשלח לחברי מועדון באמצעות דיוור ישיר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות לגבי המידע השיווקי והפרסומים, תוכנם וכדומה. יודגש, כי פרסום ושליחת המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת שירות או מוצר כלשהם מצידה של החברה. כל החלטה בדבר השימוש במידע המסחרי, תהא באחריות חבר המועדון בלבד. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לחברי המועדון כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע.
 4. המשתמש מאשר ומסכים בזאת כי ידוע לו שאתרים של צדדים שלישיים אשר המידע שיישלח אליו עשוי להפנות אליהם מנוהלים והנם באחריות צדדים שלישיים וכי בכל בעיה ו/או תלונה ו/או טענה הנוגעת לאתרים אלו, יוסדר העניין בינו לבין החברות המנהלות את האתרים האלו, בהתאם לתנאי השימוש המופיעים בכל אתר ואתר, ולחברה לא תהא כל נגיעה לעניין ו/או אחריות בגינו.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

 1. הנתונים שמוסר לחברה חבר המועדון בעת ההצטרפות למועדון יישמרו במאגר המידע של החברה. על פי חוק, המשתמש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא יוכל להצטרף למועדון כחבר.
 2. סוגי ופרטי המידע שנדרש חבר המועדון למסור לחברה במסגרת ההצטרפות למועדון (כדוגמת שם, דרכי התקשרות וכדומה) כפופים למדיניות הפרטיות של החברה כפי שתהיה מעת לעת. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים למעט כאמור במדיניות הפרטיות הנהוגה החברה ואשר מוצגת באתר החברה.
 3. החברה נוקטת באמצעים סבירים של אבטחת מידע. עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת בהן היא עושה שימוש באופן מושלם מפני שימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי חבר מועדון הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש אסור או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

שונות

 1. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעות של החברה מעמידה על זכות כלשהי המוקנית לה, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
 2. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לצד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור בכפוף להתחייבותו של אותו צד שלישי לשמירת זכויותיו של חבר המועדון האמורות בתקנון זה.
 3. החברים במועדון אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה.
 4. במידה ויקבע על ידי גורם מוסמך, לרבות בית משפט, כי איזו מהוראות התקנון בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות בתקנון לעמוד בתוקפן כל עוד כוונת הצדדים אינה מוסכלת לאור הביטול.

הדין החל ומקום שיפוט

 1. על תוקפו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתוקפו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.
 2. בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את המועדון ו/או את החברה ו/או מי מבעליה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.

יצירת קשר עם המועדון

בכל פנייה בנושא המועדון יש לפנות לטלפון 03-6351273

או לכתובת דוא"ל club@beygale.co.il